Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SPPU News Announcements and Event Calander

:

News and Announcements: शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये शिकत असलेल्या अनु. जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीचे अर्ज सादर करणेबाबत..

Title

शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये शिकत असलेल्या अनु. जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीचे अर्ज सादर करणेबाबत..

Create Date

6/11/2018

Expiry Date

6/19/2018

URL

 

Attachments

शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये शिकत_11.062018.pdf    
Content Type: Item
Created at 6/11/2018 6:02 PM by uop-webmaster
Last modified at 6/11/2018 6:03 PM by uop-webmaster