Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SPPU News Announcements and Event Calander

:

News and Announcements: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी १०० टक्के शुल्क घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांस तात्काळ परत करणेबाबत.

Title

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी १०० टक्के शुल्क घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांस तात्काळ परत करणेबाबत.

Create Date

9/14/2018

Expiry Date

9/22/2018

URL

 

Attachments

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी १०० _14.092018.pdf    
Content Type: Item
Created at 9/14/2018 5:09 PM by uop-webmaster
Last modified at 9/14/2018 5:10 PM by uop-webmaster