NewsandAnnouncements


Add Filter

Admission call notice for vacant seats of PGDTD for the AY 2022-23.

पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जयंती-अंत्योदय दिवस - कार्यक्रमाचे परिपत्रक.

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये/परिसंस्थांमध्ये नवीन पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी, प्रवेशक्षमता वाढ, विशेषस्तर विषय मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत

परिपत्रक क्र. 281: पीएच. डी. व एम. फिल. अभ्यासक्रमासाठी जास्तीचे शुल्क आकारण्यात येत असल्याबाबत.

Selected Candidates_Ph.D. Sociology 2021-22 Second Round.

स्वच्छताहिसेवा (SHS) दि. १५ सप्टेंबर २०२२ ते दि. ०२ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत गावांच्या स्वच्छतेची राष्ट्रव्यापी मोहिमेबाबत.

Call for Admission Open for Vacant Seats to Certificate course in Chromatography Techniques for Designing Forensic & Industrial Applications.

Lecture 3-Amey Redkar-24 Sept. 2022.

Dept. of Economics Notice for M.A.-1 2022-23 students.

Dept. of Economics M.A. - 1 Admission 2022-23 Waiting list.

दैनंदिन हजेरी पत्रकाबाबत.

Post Graduate Programme - Partly by paper and partly by research program (P.G. PPPR).

"Call for Admission Open for vacant Seats to M. Tech. (Energy Technology) course".

राष्ट्रीय सेवा योजना राज्यस्तरीय प्रजासत्ताक पूर्व संचलन व राष्ट्रीय प्रजासत्ताक पूर्व संचलन शिबिराच्या निवडचाचणीसाठी स्वयंसेवकांची नोंदणी करून सहभागी होण्याकरिता पाठविण्याबाबत.

२४ सप्टेंबर रासेयो दिन निमित्त विविध विशेष /नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे आयोजन करणेबाबत.

Advertisement for the recruitment of Project Staff(NSM Project: OIB-747).

Festival Advance for Diwali 2022.

MA, I Admission III List (2022-23) (Dept. of Political Science).

IQAC seminar for Principals & Coordinators.

Annual Holidays 2022.

Details View
All Site Content
Search
Home(SPPU News Announcements and Event Calander)