Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
शुद्धीपत्रक-जाहीर प्रकटन/जाहिरात क्र.२१,दि.२२/१२/२०२०-शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी नवीन महाविद्यालये/परिसंस्था, नवीन पाठ्यक्रम/विषय/ विशेषस्तर विषय, विद्याशाखा/तुकडीवाढ/प्रवेशक्षमतावाढ/संलंगणीकरणाचे/नूतनीकरण/नैसर्गिकवाढ,सॅटेलाईट केंद्र च्या मान्यतेसाठीCorrigendum - Jahir Prakatan-Advt. No. 21, dt.22.12.2020-New Colleges etc-For A.Y. 2021-22.pdf_29.12202012/29/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२१ - २०२२ साठी नवीन अभ्यासक्रम , विषय , विशेषस्तर विषय, तुकडी,  विद्याशाखा सॅटेलाईट केंद्र आणि नवीन संशोधन संस्था इत्यादींस  मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करणेबाबत ... .CA.953, Date 16-12-2020_16.12202012/16/2020
Easing of restrictions and phase-wise opening of Lockdown (MISSION BEGIN AGAIN).CA-800dtd.27-10-2020_28.10202010/28/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी नवीन  सॅटेलाईट केंद्रास मान्यतेकरता प्रस्ताव सादर करणेबाबत.शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी नवीन सॅटेलाईट केंद्रास मान्यतेकरता प्रस्ताव सादर करणेबाबत_28.0920209/28/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२१ - २०२२ साठी नवीन अभ्यासक्रम , विषय , विशेषस्तर विषय, विद्याशाखा आणि नवीन संशोधन संस्था इत्यादींस  मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करणेबाबत.CA.623, Dated 16_09_2020_16.0920209/16/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२१ - २०२२  व २०२२ - २०२३ करीता संलग्नित महाविद्यालये /मान्यताप्राप्त परिसंस्था /संशोधनसंस्था /केंद्र यांमधील मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमांचे नूतनीकरण, स्थायी संलग्नीकरण/मान्यता  व नैसर्गिकवाढ मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत.CA.597, Dated 31_08_2020_02.0920209/2/2020
शैक्षणिक वर्ष  २०२०-२०२१ करिता विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्याना मंजुरी देणेबाबतच्या जलदगती कार्यपद्धतीबाबत...CA-559, date 13.08.2020-Fast Track Div.-A.Y.2020-2021_14.0720208/14/2020
Extension-Last Date-S.A.R.-Professional-A.Y.2020-2021.Ext-Last Date of Submission-Notification-Circular-SAR-AEPHEL-2020-2021_03.0820208/3/2020
SAR 2020-21 Professional.SAR 2020-21 Professional_31.0720207/31/2020
संलग्न महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांना बी. व्होक. अभ्यासक्रमाची माहिती भरण्याबाबत (अभियांत्रिकी / वास्‍तु शास्त्र , औषध निर्माण शास्त्र, व्यवस्थापन शास्त्र).IMG_20200706_0001_06.0720207/6/2020
शैक्षणिक वर्ष  २०२१ -२०२२ या वर्षाकरिता महाविद्यालये बंद करणे/मान्यताप्राप्त परिसंस्था बंद करणे/अभ्यासक्रम बंद करणे अथवा विद्यार्थी संख्येत घट करणेबाबत.closer 2021-22 circular6/27/2020
शैक्षणिक  वर्ष २०२० - २०२१ करिता शिखर परिषदेची मान्यतापत्रं (Extention of  Approval) ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याबाबत...CA319_04.0620206/4/2020
शैक्षणिक  वर्ष २०२० - २०२१ करीता शिखर परिषदेची मान्यतापत्रे (Extention of  Approval) ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याबाबत... AICTE- EOA letter_29.0520205/29/2020
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद,नवी दिल्ली यांस शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ करिता सादर विविध प्रस्तावाबाबत....AICTE Acknowledgement_12.0520205/12/2020
अभियांत्रिकी, वास्तूशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापन शास्त्र, विधी, शिक्षणशास्त्र व शारिरीक शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांनी/परिसंस्थांनी शैक्षणिक वर्ष २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० च्या संलग्नीकरणाच्या नूतनीकरणाच्या परवानगीच्या अटी...Notification-Circular-Compliance Reports-AEPMLEPHE-2019-2020 - CA-313, date 06.05.2020_07.0520205/7/2020
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० आणि  २०२०-२०२१ च्या संलग्नीकरण नूतनीकरण/ नैसर्गिकवाढीकरिताची  माहिती (कला, वाणिज्य, विज्ञान व बी. एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज अभ्यासक्रम) (Self Appraisal Report) सादर करण्याबाबत.CA-1818, date 31.12.2019_10.0120201/10/2020
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता आपल्या महाविद्यालयाच्या/मान्यताप्राप्त परिसंस्थेच्या संलग्नीकरणासंदर्भात माहिती सादर करणेबाबत.Reminder Professional 2019-2020_10.0120201/10/2020
जाहीर प्रकटन - शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१  साठी नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था, संशोधन केंद्र, नवीन पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी, प्रवेशक्षमता वाढ, नैसर्गिक वाढ/विशेषस्तर विषय, कायम  संलंगणीकरण/मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करणे बाबत.Jahir Prakatan-Advt.--New Colleges, Institutes,Subjects, affiliation etc-For A.Y. 2020-2021_26.0820198/26/2019
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षाकरिता महाविद्यालये बंद करणे/मान्यताप्राप्त परिसंस्था बंद करणे/अभ्यासक्रम बंद करणे अथवा विद्यार्थी संख्येत घट करणेबाबत.CA1036 dt.28-6-2019_01.0720197/1/2019
शैक्षणिक वर्ष २०१९ - २० करिता विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्याना मंजुरी देणेबाबतच्या जलदगती कार्यपद्धतीबाबत..CA.1019_Fast Track Division GR.4 July, 2017_27.0620196/27/2019
शैक्षणिक वर्ष २०१७ - २०१८ व २०१८ - २०१९ च्या संलग्नीकरणाच्या नूतनीकरणाच्या अटी व शर्तींच्या पूर्तता अहवालाबाबत ..CA.969_06.0620196/6/2019
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता सादर केलेल्या स्वमूल्यमापन अहवालाबाबत.IMG_20190506_0005_06.0520195/6/2019
स्वायत्त संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त स्वायत्त परिसंस्था यूजीसीच्या संकेतस्थळावर माहिती सादर करणेबाबत.UGC for Autonomus Colleges_03.0520195/3/2019
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता आपल्या महाविद्यालयाच्या/मान्यताप्राप्त परिसंस्थेच्या संलग्नीकरणासंदर्भात माहिती सादर करणेबाबत.CA 362 dt. 28-3-2019 Circular_28.0320193/28/2019
महाविद्यालय विकास समिती बाबत.Circular Ref. No. CA 283 dt. 09-03-2019_09.0320193/9/2019
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने NSQF अंतर्गत कौशल्याधारीत अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या महाविद्यालयांनी यूजीसीच्या संकेतस्थळावर माहिती सादर करणेबाबत.CA2443 dtd. 17-10-2018_17.10201810/17/2018
Regarding the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.151.2018_22.0920189/22/2018
जाहीर प्रकटन - शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी नवीन महाविद्यालये/परिसंस्था, नवीन पाठ्यक्रम/विषय/विद्याशाखा/तुकडीवाढ/प्रवेशक्षमता वाढ/संलंगणीकरणाचे/ नूतनीकरण/नैसर्गिक वाढ/कायम  संलंगणीकरण/मान्यतेसाठी.Jahir Prakatan-New Colleges, Institutes-Subject, affiliation etc-For A.Y. 2019-2020_22.0920189/22/2018
औषधनिर्माणशास्त्र विषयाच्या पद्व्युत्तर संशोधन केंद्राच्या  निकषाबाबत...circular No. 144-2018_16.0820188/16/2018
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना मंजूरी देण्याबाबतच्या जलदगती कार्यपद्धतीबाबत.....CA_GR_050720187/5/2018
1 - 30Next