Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना मंजूरी देण्याबाबतच्या जलदगती कार्यपद्धतीबाबत.....CA_GR_050720187/5/2018
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० या वर्षाकरिता महाविदयालय बंद करणे / मान्यताप्राप्त परीसंस्था बंद करणे/ अभ्यासक्रम बंद करणे अथवा विद्यार्थी संख्येत घट करणेबाबत.CA1254 Closer 2018-19_27.0620186/27/2018
राज्यातील सर्व विधी अभ्यासक्रमांसाठी महाविद्यालयातील तुकड्यांची संख्या सुधारित करण्याबाबत.CA 1211 dtd. 23-06-2018_25.0620186/25/2018
सादर केलेल्या स्वमूल्यमापन अहवालाबाबत.... CA1056 26.5.2018_26.0520185/26/2018
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता संलग्नीकरणाची माहिती सादर करण्याबाबत मुदतवाढ 9 मे 2018.SAR-03052018_03.0520185/3/2018
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता संलग्नीकरणाची माहिती सादर करण्याबाबत.CA-749-dtd-26-04-2018_26.0420184/26/2018
सादर केलेल्या स्वमूल्यमापन अहवालबाबत (SAR) (जिल्हा- अहमदनगर).CA 725 dated 16-04-2018_16.0420184/16/2018
Self Appraisal Report for District - NasikCA_375_28.0320183/28/2018
Regarding Self Appraisal Report District - Pune.REGARDING ABOUT SELF APP_07.0320183/7/2018
शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये विशिष्ट विद्याशाखांच्या जलदगती कार्यपद्धतीने नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना दिलेल्या मान्यतेबाबत.CA 173 dtd. 09.02.2018_09.0220182/9/2018
शैक्षणिक वर्ष २०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ करिता संलगनिकरणाची माहिती सादर करण्याबाबत..(Self Appraisal Report).CA_2172 Dt 11_12_2017(SAR)_11.12201712/11/2017
Revised notification for inviting proposals for new colleges/institutes Last Date 15th Dec 2017.P Plan 2018-19_1_06.112201712/6/2017
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,महाराष्ट्र शासन,पत्र क्रं- बृआमा-२०१७/प्र.क्रं.३७६/विशि-३,दिनांक ३०/११/२०१७.New revised GR_512201712/5/2017
राष्ट्रीय मुल्यांकन/पुनर्मुल्यांकन अधिस्वीकृती (NAAC) बाबतची माहिती पाठविणेबाबत.CA 1968 dtd 11-10-2017_20171013_0001_1310201710/13/2017
शैक्षणिक वर्षं २०१६-१७ करीता महाविद्यालये/परिसंस्थांतील अभ्यासक्रम आणि त्याकरिता आकारण्यात येणारी फी याबाबतची माहिती पाठविणेबाबत.Circular CA 1973 dtd 12-10-2017_1210201710/12/2017
सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता नवीन महाविद्यलयांना मंजूरी देण्यासाठी कार्यपद्धती व निकष शासन निर्णय क्रं.एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४,दि १५/०९/२०१७.एनजीसी 2017(29)Mashi_18920179/18/2017
Notification regarding annual plan for New Colleges/Institutes for the academic year 2018-2019.Brihat_Aarakhada_2018_2019_15920179/15/2017
सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता अस्तीत्वात असलेल्या महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासपाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकड्यांना मंजूरी देण्यासाठी कार्यपद्धती व निकष.एनजीसी २०१७(२०८१७)मशि-४_15920179/15/2017
Norms regarding recognition as Research institutions/post Graduate Research centres in affiliated colleges/post Graduats Research Centars in Recognized institutesnorms_1920179/1/2017
शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करीता विशिष्ट विद्याशाखांच्या जलदगती कार्यपद्धतीने नवीन अतिरिक्त तुकडयांना मान्यता देण्याबाबत...Fast track division_310120179/1/2017
महाविदयालय/परीसंस्थेबाबतची माहिती अद्ययावत करणेबाबतCA1540_18-8-178/18/2017
संलग्न स्वायत्त महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांना स्वायत्तता मिळण्यापूर्वी अनुतीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबतCircular No. 177_16-8-178/16/2017
कला, वाणिज्य आणि विज्ञान च्या प्रत्येकी ५ तुकड्यांपर्यंत मर्यादा वाढविण्याबाबतCircula 159_3-8-178/3/2017
शैक्षणि क वर्ष २०१७-१८ करिता विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना मंजूरी देण्याबाबतच्या जलदगती कार्यपद्धतीनुसार प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या तारखेच्या मुदत वाढीबाबतCA1192_3-8-178/3/2017
जून २०१७ पासून सुरू होणार्‍या शैक्षणिक वर्षात ग्राहक जागृतता व वित्तीय साक्षरता करण्याबाबतCircular__20170801_0001_NEW_1-8-178/1/2017
बी.कॉमच्या तुकड्यांची मर्यादा ४ ऐवजी ५ वाढविण्याबाबत.Circular21_07_20177/21/2017
शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करिता विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना मंजूरी देण्याबाबतच्या जलदगती कार्यपद्धतीबाबतCA 664, dtd. 08-07-2017_20170708_0001_8_7_2017_27/8/2017
शैक्षणिक वर्ष २०१८-२०१९ या वर्षाकरिता महाविदयालय बंद करणे / मान्यताप्राप्त संस्था बंद करणे/ अभ्यासक्रम बंद करणे अथवा विद्यार्थी संख्येत घाट करणेबाबतCA 601_14.06.17_15-6-176/15/2017
महाविद्यालय विकास समितीची स्थापना करणे बाबतCA 576_20170610_0002_NEW_10-6-176/10/2017
Regarding rules under  Affiliated Autonomous Colleges/Recognised Autonomous InstitutesCircular No. 126_2-6-176/2/2017
1 - 30Next