Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Affiliation Section will remain open on 28, 29 and 30 Sept. 2023 for accepting the proposal of New colleges, New Subject, Faculty, Division etc.Affiliation Section remain open on 28, 29 and 3o Sept 20239/28/2023
जाहीर प्रकटन-जाहिरात क्र.२४ , दि.२४/०९/२०२३ - शैक्षणिक वर्ष २०२४ -२५ साठी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रांतर्गत नवीन महाविद्यालयाच्या  मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करणेबाबत.Jahir Prakatan for New Colleges A. Y. 2024-25 (1)9/23/2023
IIQA/SSR ची माहिती विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ०६/०९/२०२३ रोजी रात्री १२.०० वाजेपर्यंत सादर/अद्ययावत करणेबाबत .CA_2220, Dated 06_09_2023_regarding IIQA_SAAR (2)_060920239/6/2023
शैक्षणिक वर्ष  २०२४ - २०२५ साठी अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये/परिसंस्थांमध्ये नवीन पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी, प्रवेशक्षमता वाढ, विषेशस्तर विषय मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करणेबाबत .CA_2198, Dated 31_08_2023_310820238/31/2023
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ या एका वर्षासाठी असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्याना जलदगती पद्धतीने मंजुरी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करणेबाबत.CA_1956, Dated 02_08_2023_Fast Track Division 2023-2024_020820238/2/2023
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/संशोधन संस्था/विद्याशाखा/संशोधन अभ्यासक्रम इ. टप्प्या-टप्प्याने बंद करणे (Progressive Closure)अथवा विद्यार्थी संख्येत घट करण्याकरिता ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव सादर करणेबाबतCA-1371, dtd. 03-07-2023_040720237/4/2023
Circular No. 114 of 2023 regarding Amended Ordinance 169 in respect of the fees for New Affiliation, Continuation, Extension, Permanent Affiliation etc. for colleges.Circular No. 114_140620236/14/2023
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमांकरिता विद्यार्थी प्रवेशित न करण्याबाबत.CA-1183, dt. 07-06-2023_070620236/7/2023
Reminder - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पंचवार्षिक बृहतआराखडा  शै. वर्षे  २०२४-२५ ते २०२९-३० साठी माहिती सादर करणेबाबत.Reminder - Perspective plan information_310520235/31/2023
 Regarding Empowered Autonomous Colleges/Empowered Autonomous Cluster Institutions/Conferment of Autonomous Status and measures for maintenance of standards in Autonomous College and Institutions.Circular 86 27MAY2023_270520235/27/2023
Regarding All India Council for Technical Education New Delhi (Redressal of Grievance of Faculty/Staff member) Regulation, 2021.Circular 85 27MAY2023_270520235/27/2023
विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या सर्व अशासकीय अनुदानित/विनाअनुदानित पारंपारिक महाविद्यालये व्यावसायिक महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांनी नॅक मुल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया करून घेणे अत्यावश्यक असणेबाबत...Circular No. 87.2023_270520235/27/2023
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पंचवार्षिक बृहतआराखडा  शै. वर्षे  २०२४-२५ ते २०२९-३० साठी माहिती सादर करणेबाबत .SPPU Perspective plan 2024-2029 Information_250520235/25/2023
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांच्या/परिसंस्थांच्या शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठीच्या संलग्नता/मान्यता/नैसर्गिक वाढ सुरु ठेवण्याच्या/नूतनीकरणाच्या मान्यतेकामी स्वयं मूल्यमापन अहवाल (Self Appraisal Report) द्वारे माहिती सादर करणेबाबत.CA_1032_160520235/16/2023
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांच्या/परिसंस्थांच्या शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठीच्या संलग्नता/मान्यता/नैसर्गिक वाढ सुरु ठेवण्याच्या/नूतनीकरणाच्या मान्यतेकामी स्वयं मूल्यमापन अहवाल (Self Appraisal Report) द्वारे माहिती सादर करण्यास मुदतवाढीबाबत.CA-987, dtd. 11 May, 2023_Circular._110520235/11/2023
अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापनशास्त्र, विधी, शिक्षणशास्त्र व शारीरिक शिक्षणशास्त्र इ. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांच्या/परिसंस्थांच्या शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ (Self Appraisal Report) द्वारे माहिती सादर करणेबाबत.CA-933, dtd. 04-05-2023 SAR 2023-24_040520235/4/2023
प्रस्तुत विद्यापीठाशी संलग्नित शिक्षणशास्त्र व शारीरिक शिक्षणशास्त्र  महाविद्यालयांचे शैक्षणिक व विद्याविषयक तपासणीकरिता (Academic Audit) माहिती सादर करणेबाबत.CA-312, dated 03-03-2023 (Academic Audit)_030320233/3/2023
Revised Guidelines Autonomous Colleges.Circular No-27_060220232/6/2023
शैक्षणिक वर्ष २०२३ -२०२४ साठी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रांतर्गत नवीन महाविद्यालयाच्या मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करणेसाठी-अतिरिक्त बिंदू.CA-59, dtd._140120231/14/2023
जाहीर प्रकटन/जाहिरात क्र.०२, दि.१०/०१/२०२३ - शैक्षणिक वर्ष २०२३ -२०२४ साठी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रांतर्गत नवीन महाविद्यालयाच्या  मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करणेसाठी.Jahir Prakatan for New Colleges for A. Y. 2023-24_100120231/10/2023
Circular for colleges - Extension for Data Validation and Document presentation in the district wise camp till 31st December, 2022CA 2418 DATE 30.12.202212/30/2022
Circular for colleges - Regarding remain present for Data Validation and Document presentation in the district wise camp.Regarding remain present for Data Validation and Document presentation_2712202212/27/2022
मा. शिक्षण संचालक , शिक्षण संचालनालय (उच्च शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील दिनांक ०४/०८/२०२२ रोजीचे पत्रानुसार माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अंमलबजावणीबाबत.CA-2159 - RTI - Director Higher Education Circular_1811202211/18/2022
The extension for submission of information for Academic and Administrative Audits till 10 November, 2022.CA-2066 dated 04-11-2022 (1)11/5/2022
Submission of information for Academic and Administrative Audits.Academic and Administrative Audit_1310202210/13/2022
शैक्षणिक वर्ष  २०२३-२४ साठी अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये/परिसंस्थांमध्ये नवीन पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी, प्रवेशक्षमता वाढ, विशेषस्तर विषय मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत.CA-1715, dtd. 23-09-2022 (Circular)_230920229/23/2022
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४व २०२४-२५ करीता संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/संशोधन संस्था/केंद्र यांमधील मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमांचे नूतनीकरण,स्थायी संलग्नीकरण/मान्यता व नैसर्गिकवाढ तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता नवीन संशोधन केंद्र.CA 1474, dtd. 30-08-2022_300820228/30/2022
महाविद्यालय/परिसंस्था/मान्यताप्राप्त संस्थेबाबतची माहिती अद्ययावत करणेबाबत. Circular Ref.No. CA-1372, dtd 23-08-2022_240820228/24/2022
Implementation of Guidelines "Accessibility Guidelines and Standards for Higher Education Institutions and Universities".Circular - 207-2022_280720227/28/2022
Extension of date  for submission of self Appraisal Report for the academic year 2022-2023.Extension of date for submission of self Appraisal Report for the academic year 2022-2023_250720227/25/2022
1 - 30Next