Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ करीत संलग्नित महाविद्यालय/मान्यताप्राप्त परिसंस्थांतील नवीन संशोधन केंद्र/ संशोधन केंद्रातील नवीन विषय/अभ्यासक्रमांना मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत.CA-1769, dtd 18-10-2021_1810202110/18/2021
शैक्षणिक वर्ष २०२२- २०२३ करीता संलग्नित महाविद्यालय/ मान्यताप्राप्त परिसंस्थीतील नवीन संशोधन केंद्र/ संशोधन केंद्रांतील नवीन विषय/ अभ्यासक्रमांना मान्यतेकरीता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत.1460_22.09.20219/22/2021
Circular No. 234 of 2021 regarding Amended Ordinance 169 (1) in respect of the fees for new affiliation, continuation of affiliation, extension of affiliation and Permanent affiliation to the colleges.Amended Ordiance 169 (1)_31.08.20218/31/2021
Norms for Permanent Affiliation (Circular No. 233/2021).Norms for Permanent affiiation (Circular No. 233-2021)_31.08.20218/31/2021
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ करीत संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/ संशोधन संस्था/केंद्र यांमधील मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमांचे वार्षिक संलग्नीकरण, नूतनीकरण, स्थायी संलग्नीकरण/मान्यता व नैसर्गिकवाढ मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत.CA-1285, dated 31-08-2021_31.08.20218/31/2021
महाराष्ट्र  सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ व  सन  २०१९ एकरूप परिनियम क्र. ३ मधील तरतुदी विचारात घेता स्वायत्तता दर्जा प्राप्त संलग्न महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्थासाठी मार्गदर्शक तत्वे/नियमावली.  Circular No. 228-2021_26.08.20218/26/2021
शैक्षणिक वर्ष  २०२१-२०२२ या एका वर्षासाठी असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मंजुरी देण्यासंदर्भातील  प्रस्ताव सादर करणेबाबत.CA-1201, dtd. 13 August, 2021_13.08.20218/13/2021
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ करीता शिखर परिषदेची मान्यतापत्रं   (Extension of Approval) सादर करणेबाबत.(ललित कला, व हस्तकला, प्रयोगजीवी कला, इत्यादी अभ्यासक्रमांची सर्व संबंधित संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था)". CA-769, Dated 20-07-2021_20.07.20217/20/2021
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ करीता शिखर परिषदेची मान्यतापत्रे  (Extension of Approval) सादर करणेबाबत..EOA 2021-2022 Submission_09.07.20217/9/2021
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/संशोधन संस्था/विद्याशाखा/अभ्यास पाठ्यक्रम/ संशोधन अभ्यासक्रम (एम.फिल., पीएच .डी.)इ.टप्प्या-टप्प्याने बंद करणे (Progressive Closure).CA 699 dtd.30 June, 2021 - closure circular_01.07.020217/1/2021
शैक्षणिक वर्ष २०२ १-२०२२ साठीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संलग्नता/मान्यता/नैसर्गिकवाढ सुरु ठेवण्याच्या/नूतनीकरणच्या मान्यतेकमी माहिती (Self Appraisal Report) सादर करणे बाबत - मुदतवाढ दि. २५ जुन २०२१.SAR 2021-2022 Extended_22.06.20216/22/2021
शैक्षणिक वर्ष २०२ १-२०२२ साठीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संलग्नता/मान्यता/नैसर्गिकवाढ सुरु ठेवण्याच्या/नूतनीकरणच्या मान्यतेकमी माहिती (Self Appraisal Report) सादर करणे बाबत .SAR 2021-22 Extended 20June20216/15/2021
शैक्षणिक वर्ष २०२ १-२०२२ साठीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संलग्नता/मान्यता/नैसर्गिकवाढ सुरु ठेवण्याच्या/नूतनीकरणच्या मान्यतेकमी माहिती (Self Appraisal Report) सादर करणे बाबत.SAR 2021-2022 PROFESSIONAL COURSES_12.06.20216/12/2021
Guidelines Regarding Research Center in Autonomy Colleges/Institute.Paripatrak Reserch_07.06.20216/7/2021
शुद्धीपत्रक-जाहीर प्रकटन/जाहिरात क्र.२१,दि.२२/१२/२०२०-शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी नवीन महाविद्यालये/परिसंस्था, नवीन पाठ्यक्रम/विषय/ विशेषस्तर विषय, विद्याशाखा/तुकडीवाढ/प्रवेशक्षमतावाढ/संलंगणीकरणाचे/नूतनीकरण/नैसर्गिकवाढ,सॅटेलाईट केंद्र च्या मान्यतेसाठीCorrigendum - Jahir Prakatan-Advt. No. 21, dt.22.12.2020-New Colleges etc-For A.Y. 2021-22.pdf_29.12202012/29/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२१ - २०२२ साठी नवीन अभ्यासक्रम , विषय , विशेषस्तर विषय, तुकडी,  विद्याशाखा सॅटेलाईट केंद्र आणि नवीन संशोधन संस्था इत्यादींस  मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करणेबाबत ... .CA.953, Date 16-12-2020_16.12202012/16/2020
Easing of restrictions and phase-wise opening of Lockdown (MISSION BEGIN AGAIN).CA-800dtd.27-10-2020_28.10202010/28/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी नवीन  सॅटेलाईट केंद्रास मान्यतेकरता प्रस्ताव सादर करणेबाबत.शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी नवीन सॅटेलाईट केंद्रास मान्यतेकरता प्रस्ताव सादर करणेबाबत_28.0920209/28/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२१ - २०२२ साठी नवीन अभ्यासक्रम , विषय , विशेषस्तर विषय, विद्याशाखा आणि नवीन संशोधन संस्था इत्यादींस  मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करणेबाबत.CA.623, Dated 16_09_2020_16.0920209/16/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२१ - २०२२  व २०२२ - २०२३ करीता संलग्नित महाविद्यालये /मान्यताप्राप्त परिसंस्था /संशोधनसंस्था /केंद्र यांमधील मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमांचे नूतनीकरण, स्थायी संलग्नीकरण/मान्यता  व नैसर्गिकवाढ मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत.CA.597, Dated 31_08_2020_02.0920209/2/2020
शैक्षणिक वर्ष  २०२०-२०२१ करिता विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्याना मंजुरी देणेबाबतच्या जलदगती कार्यपद्धतीबाबत...CA-559, date 13.08.2020-Fast Track Div.-A.Y.2020-2021_14.0720208/14/2020
Extension-Last Date-S.A.R.-Professional-A.Y.2020-2021.Ext-Last Date of Submission-Notification-Circular-SAR-AEPHEL-2020-2021_03.0820208/3/2020
SAR 2020-21 Professional.SAR 2020-21 Professional_31.0720207/31/2020
संलग्न महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांना बी. व्होक. अभ्यासक्रमाची माहिती भरण्याबाबत (अभियांत्रिकी / वास्‍तु शास्त्र , औषध निर्माण शास्त्र, व्यवस्थापन शास्त्र).IMG_20200706_0001_06.0720207/6/2020
शैक्षणिक वर्ष  २०२१ -२०२२ या वर्षाकरिता महाविद्यालये बंद करणे/मान्यताप्राप्त परिसंस्था बंद करणे/अभ्यासक्रम बंद करणे अथवा विद्यार्थी संख्येत घट करणेबाबत.closer 2021-22 circular6/27/2020
शैक्षणिक  वर्ष २०२० - २०२१ करिता शिखर परिषदेची मान्यतापत्रं (Extention of  Approval) ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याबाबत...CA319_04.0620206/4/2020
शैक्षणिक  वर्ष २०२० - २०२१ करीता शिखर परिषदेची मान्यतापत्रे (Extention of  Approval) ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याबाबत... AICTE- EOA letter_29.0520205/29/2020
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद,नवी दिल्ली यांस शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ करिता सादर विविध प्रस्तावाबाबत....AICTE Acknowledgement_12.0520205/12/2020
अभियांत्रिकी, वास्तूशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापन शास्त्र, विधी, शिक्षणशास्त्र व शारिरीक शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांनी/परिसंस्थांनी शैक्षणिक वर्ष २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० च्या संलग्नीकरणाच्या नूतनीकरणाच्या परवानगीच्या अटी...Notification-Circular-Compliance Reports-AEPMLEPHE-2019-2020 - CA-313, date 06.05.2020_07.0520205/7/2020
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० आणि  २०२०-२०२१ च्या संलग्नीकरण नूतनीकरण/ नैसर्गिकवाढीकरिताची  माहिती (कला, वाणिज्य, विज्ञान व बी. एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज अभ्यासक्रम) (Self Appraisal Report) सादर करण्याबाबत.CA-1818, date 31.12.2019_10.0120201/10/2020
1 - 30Next