Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
शैक्षणिक वर्ष २०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ करिता संलगनिकरणाची माहिती सादर करण्याबाबत..(Self Appraisal Report).CA_2172 Dt 11_12_2017(SAR)_11.12201712/11/2017
Revised notification for inviting proposals for new colleges/institutes Last Date 15th Dec 2017.P Plan 2018-19_1_06.112201712/6/2017
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,महाराष्ट्र शासन,पत्र क्रं- बृआमा-२०१७/प्र.क्रं.३७६/विशि-३,दिनांक ३०/११/२०१७.New revised GR_512201712/5/2017
राष्ट्रीय मुल्यांकन/पुनर्मुल्यांकन अधिस्वीकृती (NAAC) बाबतची माहिती पाठविणेबाबत.CA 1968 dtd 11-10-2017_20171013_0001_1310201710/13/2017
शैक्षणिक वर्षं २०१६-१७ करीता महाविद्यालये/परिसंस्थांतील अभ्यासक्रम आणि त्याकरिता आकारण्यात येणारी फी याबाबतची माहिती पाठविणेबाबत.Circular CA 1973 dtd 12-10-2017_1210201710/12/2017
सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता नवीन महाविद्यलयांना मंजूरी देण्यासाठी कार्यपद्धती व निकष शासन निर्णय क्रं.एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४,दि १५/०९/२०१७.एनजीसी 2017(29)Mashi_18920179/18/2017
Notification regarding annual plan for New Colleges/Institutes for the academic year 2018-2019.Brihat_Aarakhada_2018_2019_15920179/15/2017
सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता अस्तीत्वात असलेल्या महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासपाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकड्यांना मंजूरी देण्यासाठी कार्यपद्धती व निकष.एनजीसी २०१७(२०८१७)मशि-४_15920179/15/2017
Norms regarding recognition as Research institutions/post Graduate Research centres in affiliated colleges/post Graduats Research Centars in Recognized institutesnorms_1920179/1/2017
शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करीता विशिष्ट विद्याशाखांच्या जलदगती कार्यपद्धतीने नवीन अतिरिक्त तुकडयांना मान्यता देण्याबाबत...Fast track division_310120179/1/2017
महाविदयालय/परीसंस्थेबाबतची माहिती अद्ययावत करणेबाबतCA1540_18-8-178/18/2017
संलग्न स्वायत्त महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांना स्वायत्तता मिळण्यापूर्वी अनुतीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबतCircular No. 177_16-8-178/16/2017
कला, वाणिज्य आणि विज्ञान च्या प्रत्येकी ५ तुकड्यांपर्यंत मर्यादा वाढविण्याबाबतCircula 159_3-8-178/3/2017
शैक्षणि क वर्ष २०१७-१८ करिता विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना मंजूरी देण्याबाबतच्या जलदगती कार्यपद्धतीनुसार प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या तारखेच्या मुदत वाढीबाबतCA1192_3-8-178/3/2017
जून २०१७ पासून सुरू होणार्‍या शैक्षणिक वर्षात ग्राहक जागृतता व वित्तीय साक्षरता करण्याबाबतCircular__20170801_0001_NEW_1-8-178/1/2017
बी.कॉमच्या तुकड्यांची मर्यादा ४ ऐवजी ५ वाढविण्याबाबत.Circular21_07_20177/21/2017
शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करिता विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना मंजूरी देण्याबाबतच्या जलदगती कार्यपद्धतीबाबतCA 664, dtd. 08-07-2017_20170708_0001_8_7_2017_27/8/2017
शैक्षणिक वर्ष २०१८-२०१९ या वर्षाकरिता महाविदयालय बंद करणे / मान्यताप्राप्त संस्था बंद करणे/ अभ्यासक्रम बंद करणे अथवा विद्यार्थी संख्येत घाट करणेबाबतCA 601_14.06.17_15-6-176/15/2017
महाविद्यालय विकास समितीची स्थापना करणे बाबतCA 576_20170610_0002_NEW_10-6-176/10/2017
Regarding rules under  Affiliated Autonomous Colleges/Recognised Autonomous InstitutesCircular No. 126_2-6-176/2/2017
सादर केलेल्या स्वमूल्यमापन अहवालाबाबत.... (तातडीचे व महत्वाचे)CA388 12.5.17_13-5-175/13/2017
Regarding Submission of Extension of Approval letter from All India Council for Technical Education, New Delhi (AICTE) for Academic Year 2017-18EOA_0001_26-4-144/26/2017
Regarding to attach letters of Continuation of Affiliation for all affiliated colleges and recognize institutes  while filling Examination form as well as Eligibility for the Academic Year 2017-18Affiliation-16-2-172/16/2017
Regarding Affiliation process of U.G. & P.G. Courses under Law faculty for Academic Year 2017-18law circular_10-2-172/10/2017
वाणिज्य  व व्यवस्थापनशास्त्र  विद्याशाखेअंतर्गत  असलेल्या P.h.D  संशोधन  केंद्राच्या मान्यतेबाबत CA 399512/29/2016
Implementation of rules of the Bar Council of India to the all Affiliated law Colleges.CA 3945-28-12-1612/28/2016
Providing necessary facilities to the students with disabilitiesCA3906-14-12-1612/14/2016
Implementation of Food Safety and Standard Act, 2006 (FSS Act, 2006)CA.3881-8-12-1612/8/2016
Regarding to issue "No Objection Certificate" to colleges those who are willing affiliation of Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere, Dist-RaigadCA_3819-19-11-1611/19/2016
Regarding submission of affidavit to NCTE before 15/11/2016regarding-submission-of-affidavit-to-NCTE-28-10-1610/28/2016
1 - 30Next