Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
मा. शिक्षण संचालक , शिक्षण संचालनालय (उच्च शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील दिनांक ०४/०८/२०२२ रोजीचे पत्रानुसार माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अंमलबजावणीबाबत.CA-2159 - RTI - Director Higher Education Circular_1811202211/18/2022
The extension for submission of information for Academic and Administrative Audits till 10 November, 2022.CA-2066 dated 04-11-2022 (1)11/5/2022
Submission of information for Academic and Administrative Audits.Academic and Administrative Audit_1310202210/13/2022
शैक्षणिक वर्ष  २०२३-२४ साठी अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये/परिसंस्थांमध्ये नवीन पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी, प्रवेशक्षमता वाढ, विशेषस्तर विषय मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत.CA-1715, dtd. 23-09-2022 (Circular)_230920229/23/2022
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४व २०२४-२५ करीता संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/संशोधन संस्था/केंद्र यांमधील मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमांचे नूतनीकरण,स्थायी संलग्नीकरण/मान्यता व नैसर्गिकवाढ तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता नवीन संशोधन केंद्र.CA 1474, dtd. 30-08-2022_300820228/30/2022
महाविद्यालय/परिसंस्था/मान्यताप्राप्त संस्थेबाबतची माहिती अद्ययावत करणेबाबत. Circular Ref.No. CA-1372, dtd 23-08-2022_240820228/24/2022
Implementation of Guidelines "Accessibility Guidelines and Standards for Higher Education Institutions and Universities".Circular - 207-2022_280720227/28/2022
Extension of date  for submission of self Appraisal Report for the academic year 2022-2023.Extension of date for submission of self Appraisal Report for the academic year 2022-2023_250720227/25/2022
अभियांत्रिकी,वास्तुशास्त्र,औषधनिर्माणशास्त्र,व्यवस्थापनशास्त्र,विधी व शिक्षणशास्त्र/शारीरिक शिक्षणशास्त्र इ.व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी स्वयं मूल्यमापन अहवाल(Self Appraisal)द्वारे माहिती सादर करणेबाबत.CA1033, dtd 12 July, 2022_120720227/12/2022
शैक्षणिक वर्ष  २०२३-२४ पासून संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/संशोधन संस्था/विद्याशाखा/ अभ्यास पाठ्यक्रम/ संशोधन अभ्यासक्रम (एम.फिल., पीएच .डी.) इ. टप्प्या-टप्प्याने बंद करणे (Progressive  Closure ) अथवा विद्यार्थी संख्येत घट करण्याकरिता ऑनलCA-950, dtd. 30 June, 2022- closure circuar_300620226/30/2022
' महाविद्यालय विकास समिती' स्थापन करण्याबाबत ...CA-733, Dated 12-05-2022_130520225/13/2022
जाहीर प्रकटन -  शैक्षणिक वर्ष २०२२ -२०२३ साठी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रांतर्गत नवीन महाविद्यालये , परिसंस्था, नवीन पाठयक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी, प्रवेशक्षमता वाढ, विशेषस्तर विषय मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करणेसाठी.Jahir Prakatan- A.Y. 2022-2023 , Adv. No. 13, DATED 24-04-2022_270420224/27/2022
याचिका क्रमांक ७४१७/२०२० मावळा बहुउद्देशीय शिक्षण सेवाभावी संस्था, भोकरदन, जि. जालना   विरुद्ध  महाराष्ट्र शासन व इतर.CA-647, dtd 25th April, 2022_250420224/25/2022
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालये / मान्यताप्राप्त परिसंस्थाचे नाम फलक मराठी भाषेत करणेबाबत.CA-619, Dated 21-04-2022_220420224/22/2022
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ चा अटी  व शर्तींचा पूर्तता अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेच्या मुदतवाढीबाबत.CA387, dtd. 12 March, 2022_120320223/12/2022
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ चा अटी  व शर्तींचा पूर्तता अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेबाबत.Circular CA-221, dtd. 28 Feb., 2022_280220222/28/2022
सुधारित परिपत्रक क्र. ५०/२०२२ (परिपत्रक क्र. ३७७/२०२१ मधील सुधारणा).Circular 50-2022_180220222/18/2022
विद्यापीठाशी संलग्नित कला,वाणिज्य,विज्ञान व बी.एस्सी.हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ आणि २०२२-२०२३ च्या संलग्नीकरणाची/नैसर्गिकवाढीची माहिती स्वयं मूल्यमापन अहवालाद्वारे(Self Appraisal Report)सादर करणेबाबत.CA-153, Dated 12-02-2022_120220222/12/2022
शैक्षणिक वर्ष २०१८ - २०१९ ते २०२२ - २०२३ करिता बी. व्होक. (बी.ओक.) अभ्यासक्रमांच्या/कम्युनिटी कॉलेज अंतर्गत शासन मान्यता मिळालेल्या अभ्यासक्रमांचे अर्ज शुल्क, पहिल्या वेळेचे संलग्नीकरण शुल्क, सलग्नीकरणाचे नूतनीकरण व नैसर्गिक वाढ मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव.CA-17, Dated 07-01-2022_070120221/7/2022
मुदतवाढ -  विद्यापीठाशी संलग्नित कला , वाणिज्य, विज्ञान व बी. एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज  अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक वर्ष  २०२१-२०२२ आणि २०२२-२०२३ च्या संलग्नीकरणाची/नैसर्गिकवाढीची  माहिती स्वयं मूल्यमापन अहवालाद्वारे.CA-15, Dated 06-12-2021_060120221/6/2022
संशोधन केंद्रामध्ये  संलग्न मार्गदर्शक नेमण्यास मान्यता देणेबाबत.CA-381-2021_2012202112/20/2021
 विद्यापीठाशी संलग्नित कला , वाणिज्य, विज्ञान व बी. एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज  अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक वर्ष  २०२१-२०२२ आणि २०२२-२०२३ च्या संलग्नीकरणाची/नैसर्गिकवाढीची  माहिती स्वयं मूल्यमापन अहवालाद्वारे (Self Appraisal Report) सादर कCA-2128, Dated 20-12-2021_2012202112/20/2021
स्वायत्तता दर्जा प्राप्त संलग्न महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्वे. Circular-377-2021_1512202112/15/2021
विद्यापीठाशी संलग्नित कला , वाणिज्य, विज्ञान व बी. एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज  अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक वर्ष  २०२१-२०२२ आणि २०२२-२०२३ च्या संलग्नीकरणाची/नैसर्गिकवाढीची  माहिती स्वयं मूल्यमापन अहवालाद्वारे (Self Appraisal Report) सादर करCA.2096 Dated 11.12. 2021_1312202112/13/2021
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ करीत संलग्नित महाविद्यालय/मान्यताप्राप्त परिसंस्थांतील नवीन संशोधन केंद्र/ संशोधन केंद्रातील नवीन विषय/अभ्यासक्रमांना मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत.CA-1769, dtd 18-10-2021_1810202110/18/2021
शैक्षणिक वर्ष २०२२- २०२३ करीता संलग्नित महाविद्यालय/ मान्यताप्राप्त परिसंस्थीतील नवीन संशोधन केंद्र/ संशोधन केंद्रांतील नवीन विषय/ अभ्यासक्रमांना मान्यतेकरीता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत.1460_22.09.20219/22/2021
Circular No. 234 of 2021 regarding Amended Ordinance 169 (1) in respect of the fees for new affiliation, continuation of affiliation, extension of affiliation and Permanent affiliation to the colleges.Amended Ordiance 169 (1)_31.08.20218/31/2021
Norms for Permanent Affiliation (Circular No. 233/2021).Norms for Permanent affiiation (Circular No. 233-2021)_31.08.20218/31/2021
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ करीत संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/ संशोधन संस्था/केंद्र यांमधील मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमांचे वार्षिक संलग्नीकरण, नूतनीकरण, स्थायी संलग्नीकरण/मान्यता व नैसर्गिकवाढ मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत.CA-1285, dated 31-08-2021_31.08.20218/31/2021
महाराष्ट्र  सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ व  सन  २०१९ एकरूप परिनियम क्र. ३ मधील तरतुदी विचारात घेता स्वायत्तता दर्जा प्राप्त संलग्न महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्थासाठी मार्गदर्शक तत्वे/नियमावली.  Circular No. 228-2021_26.08.20218/26/2021
1 - 30Next