Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करणेबाबत.
  
4/29/2024
महाडीबीटी पोर्टल सुरू होण्यापूर्वीच्या (सन २०१८ पूर्वी ) प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जाबाबतच्या प्रस्तावाबाबत .
  
4/10/2024
वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थयापर्यंत पोहोचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना
  
3/23/2024
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
2/29/2024
सन २०२३-२४ करिता केंद्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत तसेच सेंट्रल सेंक्टर स्कॉलरशिप योजनेतर्गत नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरद्वारे बायो मेट्रिक प्रमाणीकरण करणेबाबत.
  
2/23/2024
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
2/23/2024
सन २०२३-२४ करिता केंद्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत तसेच सेंट्रल सेंक्टर स्कॉलरशिप योजनेतर्गत नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर - चे द्वारे बायो मेट्रिक प्रमाणीकरण करणेबाबत.
  
2/5/2024
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२३-२४ करिता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अमंलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय /संस्था /विद्यापीठे यांनी त्यांचे विविध अभ्यासक्रमनिहाय विविध शुल्क याबाबतची माहिती आणि प्रोफाईल अद्ययावत करणेबाबत.
  
12/1/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
11/20/2023
दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना " सन २०२३-२४ करिता विद्यार्थ्यानी ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत.
  
11/2/2023
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२३-२४ करीता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय/संस्था/विद्यापीठ यांनी त्यांचे विविध अभ्यासक्रमनिहाय विविध शुल्क यांबाबतची माहिती आणि प्रोफाईल अद्ययावत करण्याचा कार्यशाळेबाबत.
  
10/31/2023
सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना " सन २०२२-२४ करिता विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणे बाबत.
  
10/19/2023
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२३-२४ करीता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
10/16/2023
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२३-२४ करीता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय/संस्था यांनी त्यांचे विविध अभ्यासक्रमनिहाय विविध शुल्क यांबाबतची माहिती आणि प्रोफाईल अद्ययावत करणेबाबत.
  
10/13/2023
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची अडवणूक न करणेबाबत व शैक्षणिक शुल्क वसूल न करणेबाबत.
  
10/10/2023
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२३-२४ करीता महाडीबीटी पोर्टलवर प्रोफाइल अद्ययावत करणेबाबत
  
10/6/2023
केंद्र पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीचे वितरण नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर आणि विद्यार्थ्यांच्या/अर्जदारांच्या अर्जांचे पुनश्च प्रमाणीकरण/पडताळणी करण्याबाबत सन 2022-23 साठी.
  
9/27/2023
केंद्र पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीचे वितरण नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर आणि विद्यार्थ्यांच्या/अर्जदारांच्या अर्जांचे पुनश्च प्रमाणीकरण/पडताळणी करण्याबाबत सन 2022-23 साठी.
  
8/10/2023
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती " सन २०२३-२४ करिता अर्ज स्वीकृतीच्या मुदतवाढीबाबत.
  
8/4/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
6/28/2023
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती " सन २०२३-२४ करिता अर्ज स्वीकृतीबाबत.
  
6/14/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
3/31/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
3/24/2023
उच्च शिक्षण संचालनालय , पुणे यांच्या अधिनस्त अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाचे यांच्या स्वीय प्रपंजी लेख्याच्या तपासणी अहवालाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
  
1/13/2023
सन २०२२-२३ मधील केंद्र शासन पुरस्कृत नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनेचे महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्ज पडताळणीबाबत व मुदतवाढीबाबत.
  
1/13/2023
सन 2022-23 मधील केंद्र शासन पुरस्कृत NSP पोर्टलवरील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी Post Matric  शिष्यवृत्ती योजनेच्या मुदतवाढीबाबत.
  
12/23/2022
सन २०२२-२३ मधील केंद्र शासन पुरस्कृत नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजनेचे महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्ज पडताळ..
  
12/14/2022
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -23 करिता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अमंलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय /संस्था /विद्यापीठे यांनी त्यांचे विविध अभ्यासक्रमनिहाय विविध शुल्क याबाबतची माहिती आणि प्रोफाईल अद्ययावत करण्यासाठीच्या कार्यशाळेबाबत.
  
11/14/2022
सन २०२२ -२३ साठी केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांच्या मुदतवाढीबाबत.
  
11/3/2022
Higher Education Scholarship Test - 2023.
  
10/21/2022
1 - 30Next