Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
3/31/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
3/24/2023
उच्च शिक्षण संचालनालय , पुणे यांच्या अधिनस्त अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाचे यांच्या स्वीय प्रपंजी लेख्याच्या तपासणी अहवालाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
  
1/13/2023
सन २०२२-२३ मधील केंद्र शासन पुरस्कृत नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनेचे महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्ज पडताळणीबाबत व मुदतवाढीबाबत.
  
1/13/2023
सन 2022-23 मधील केंद्र शासन पुरस्कृत NSP पोर्टलवरील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी Post Matric  शिष्यवृत्ती योजनेच्या मुदतवाढीबाबत.
  
12/23/2022
सन २०२२-२३ मधील केंद्र शासन पुरस्कृत नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजनेचे महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्ज पडताळ..
  
12/14/2022
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -23 करिता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अमंलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय /संस्था /विद्यापीठे यांनी त्यांचे विविध अभ्यासक्रमनिहाय विविध शुल्क याबाबतची माहिती आणि प्रोफाईल अद्ययावत करण्यासाठीच्या कार्यशाळेबाबत.
  
11/14/2022
सन २०२२ -२३ साठी केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांच्या मुदतवाढीबाबत.
  
11/3/2022
Higher Education Scholarship Test - 2023.
  
10/21/2022
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२-२३ करीता महाडीबीटी पोर्टलवर प्रोफाइल अद्ययावत करणेबाबत.
  
10/14/2022
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करण्याबाबत.
  
10/11/2022
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२-२३ करीता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
10/10/2022
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (BANRF -2021) साठी पीएच. डी. च्या विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्याबाबत.
  
8/24/2022
AICTE Pragati, Saksham & Swanath Scholarship Scheme for the year 2022-23.
  
8/4/2022
 "अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना व दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना " सन २०२२-२३ करिता विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत.
  
8/3/2022
Centrally Sponsored Scheme of Post Matric Scholarship for ST Students for the year 2022-23.
  
8/1/2022
सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना " सन २०२२-२३ करिता विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत.
  
7/29/2022
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती "अर्ज स्वीकृतीच्या मुदतवाढीबाबत.
  
7/9/2022
महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
5/6/2022
सन २०२१-२२ साठी केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांच्या मुदतवाढीबाबत. 
  
1/13/2022
उच्च शिक्षण संचालनालया मार्फत   राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकार पुरस्कृत दिव्यांगजन वि.
  
11/23/2021
महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विध्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जाची तत्का.
  
11/23/2021
उच्च शिक्षण संचालनालया मार्फत  राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकार पुरस्कृत अल्पसंख्याक.
  
11/23/2021
महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
11/15/2021
विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरणेबाबत मुदत वाढ देनेबाबत.
  
11/11/2021
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेअंतर्गत सन 2021-22 करिता शिष्यवृत्ती निवडीसाठी अर्ज स्विकृतीच्या मुदत वाढीबाबत..
  
11/8/2021
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनासाठी महाडीबीटी पोर्स्तटलवरून online पद्धतीने  भरणेबाबत मुद.
  
10/28/2021
महाडीबीटी पोर्टलवरुन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जांची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरुन पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
10/25/2021
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांची NSP पोर्टलवरून सन २०२१-२२ साठी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
10/21/2021
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील "गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती " या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती निवडीसाठी सन २०२१-२२ करिता अर्ज मागविण्याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
  
10/19/2021
1 - 30Next