Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
महाराष्ट्र राज्यात अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचा आढावा (तात्काळ).
  
7/26/2021
केंद्रशासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांसाठी NSP पोर्टलवरून महाविद्यालयांची नोदणी व KYC करणेबाबत सन 2021-22 करीता.
  
7/26/2021
महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत."
  
7/19/2021
महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
7/5/2021
सन २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
6/10/2021
सन २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
5/7/2021
सन २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
4/20/2021
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
4/15/2021
सन २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
4/15/2021
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना व राज्य शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती-फ्रीशिप योजना (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१).
  
3/9/2021
महाडीबीटी पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीबाबत..
  
11/9/2020
महाडीबीटी पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीबाबत.
  
11/9/2020
Extension of Timeline for online applications for Scholarship.
  
11/5/2020
Award of Dr. APJ Abdul Kalam Scholarship for Ph.D Scholarship.
  
10/22/2020
Post Metric Scholarship, Gagan Bharai Shiksha Yojana and Merit Based Award for ST Student.
  
10/22/2020
सन 2019-20 करीता महाडीबीटी पोर्टलवरुन विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या शिष्यवृत्ती अर्जांची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरुन पडताळणी करणेसाठी अंतिम मुदतवाढ देणेबाबत.
  
10/8/2020
महा डीबीटी पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीबाबत...
  
10/6/2020
केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांसाठी NSP पोर्टलवरून महाविद्यालयांची  KYC माहिती करणेबाबत. तसेच अल्पसंख्याक विध्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यवाहीबाबत.
  
9/22/2020
Invitation of Online Applications for Scholarships.
  
9/17/2020
सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना सन 2020-21 करिता विध्यार्थ्यानी ऑनलाईन अर्ज करणे बाबत.
  
9/15/2020
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन 2020-21करिता विध्यार्थ्यानी ऑनलाईन अर्ज करणे बाबत.
  
9/4/2020
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची ऑनलाईन पध्दतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणे बाबत.
  
2/25/2020
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बाबत.
  
2/25/2020
दुष्काळ परिस्थिती तसेच "क्यार" व "महा" चक्रिवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत.
  
12/12/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
11/27/2019
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२० च्या महाविद्यालय स्तरावरील अर्जाच्या पडताळणीबाबत.
  
11/27/2019
अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२० च्या महाविद्यालय स्तरावरील अर्जाच्या पडताळणीबाबत.
  
11/27/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
11/15/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
11/7/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
11/5/2019
1 - 30Next