Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भात २०१८-१९.
  
1/15/2019
महाडीबीटी संकेतस्थळावर नोंदणी केलेले महाविद्यालयाचे पप्रलंबित अभ्यासक्रमांचा निपटारा करण्यासाठी दि . १४/०१/२०१९ रोजी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेस उपस्थित राहण्याबाबत.
  
1/9/2019
शिष्यवृत्ती योजनांसाठी डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यासाठीच्या मुदतवाढीसंदर्भात .
  
1/7/2019
शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्तीबाबत...
  
12/22/2018
राज्यशासनाची दक्षीणा शिष्यवृत्ती योजना...
  
12/20/2018
Maulana Azad National Fellowship for Minority Students for M. Phil. Ph. D. Course.
  
12/14/2018
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती...
  
12/10/2018
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
  
11/24/2018
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  स्वाधार योजनेबाबत.
  
10/29/2018
महाविद्यालयांनी Institute Profile अद्ययावत करून मान्यता घेण्याबाबत
  
10/29/2018
MAHADBT पोर्टलवरून योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांना मान्यता देण्याबाबत.
  
10/27/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना" शिबीर दि. २४/१०/२०१८ ते ३१/१०/२०१८
  
10/23/2018
महाविद्यालयांनी महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगीन करण्यासाठी यूजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्याबाबत.
  
10/23/2018
महाविद्यालयांना महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगीन करतांना येणाऱ्या समस्यांबाबत..
  
10/23/2018
शिष्यवृत्ती योजनांची महा -डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेबाबत तसेच Institute Profile ला मान्य झालेल्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने तात्काळ मान्यतेसाठी पाठविणेबाबत.
  
10/22/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना  साठी महाविद्यालयांनी Institute Profile ला मान्यता घेण्यासाठी  शासनाने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेस उपस्थित राहणेबाबत
  
10/22/2018
शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप योजनांच्या सूचना, परिपत्रके आपल्या महाविद्यालयातील / विभागातील नोटीसबोर्डच्या दर्शनी भागावर लावण्याबाबत..
  
10/22/2018
सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप ऑनलाईन अर्ज करण्याबाबत.
  
10/22/2018
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती प्रतिपूर्ती योजनेची अंमलबजावणीबाबत
  
10/19/2018
केंद्र शासन पुरस्कृत अहिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांना  देण्यात येणारी हिंदी शिष्यवृत्तीबाबत.
  
10/15/2018
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत संस्थांना वसतिगृह चालविण्यासाठी परवानगी देण्याबाबतची कार्यपद्धती..
  
10/15/2018
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत..
  
10/13/2018
AYUSH Award Scheme of CCRAS - 2018.
  
10/13/2018
 Institute Profile ला मान्यता घेण्यासाठी शासनाने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेस तातडीने उपस्थित राहणेबाबत.
  
10/12/2018
Institute Profile ला मान्यता घेण्यासाठी दि. ०९/१०/२०१८ रोजी शासनाने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेस तातडीने उपस्थित राहणेबाबत.
  
10/9/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना.
  
10/8/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना..
  
10/4/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना.
  
10/4/2018
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी १०० टक्के शुल्क घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यास तात्काळ परत करणेबाबत
  
10/4/2018
शिष्यवृत्ती योजनांची MAHADBT पोर्टलवरून ऑनलाईन पध्दतीने अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
10/1/2018
1 - 30Next