Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
सन 2019-20 करीता महाडीबीटी पोर्टलवरुन विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या शिष्यवृत्ती अर्जांची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरुन पडताळणी करणेसाठी अंतिम मुदतवाढ देणेबाबत.
  
10/8/2020
महा डीबीटी पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीबाबत...
  
10/6/2020
केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांसाठी NSP पोर्टलवरून महाविद्यालयांची  KYC माहिती करणेबाबत. तसेच अल्पसंख्याक विध्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यवाहीबाबत.
  
9/22/2020
Invitation of Online Applications for Scholarships.
  
9/17/2020
सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना सन 2020-21 करिता विध्यार्थ्यानी ऑनलाईन अर्ज करणे बाबत.
  
9/15/2020
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन 2020-21करिता विध्यार्थ्यानी ऑनलाईन अर्ज करणे बाबत.
  
9/4/2020
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची ऑनलाईन पध्दतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणे बाबत.
  
2/25/2020
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बाबत.
  
2/25/2020
दुष्काळ परिस्थिती तसेच "क्यार" व "महा" चक्रिवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत.
  
12/12/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
11/27/2019
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२० च्या महाविद्यालय स्तरावरील अर्जाच्या पडताळणीबाबत.
  
11/27/2019
अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२० च्या महाविद्यालय स्तरावरील अर्जाच्या पडताळणीबाबत.
  
11/27/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
11/15/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
11/7/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
11/5/2019
SCHOLARSHIP PROGRAMME FOR DIASPORA CHILDREN (SPDC).
  
11/1/2019
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत  प्रस्तुत विभागाच्या अधिपत्याखालील प्राचार्यांची सहविचार सभा.
  
10/10/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
10/10/2019
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती व शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती/फ्रीशिप योजना शिबीर दि. ०९/१०/२०१९ ते १५/१०/२०१९.
  
10/1/2019
''खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती'',  ''शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती'', ''राज्य शासनाची दक्षीणा शिष्यवृत्ती'',  ''गणित व  भौतिकशास्र  विषयातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती'' साठी विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत.
  
10/1/2019
गणित व भौतिकशास्त्र विषयातील प्रज्ञावान विध्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती योजना.
  
9/24/2019
शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्तीचे सन २०१९-२० साठी MAHADBT पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत.
  
9/24/2019
राज्यशासनाची दक्षिणा शिष्यवृत्तीचे सन २०१९-२० साठी MAHADBT पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत.
  
9/24/2019
राज्यशासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती.
  
9/24/2019
SCHOLARSHIP PROGRAMME FOR DIASPORA CHILDREN (SPDC).
  
9/24/2019
 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना व राज्य शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती-फ्रीशिप योजना (शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०)
  
9/20/2019
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना,  सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना व अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना (शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०)
  
9/20/2019
Krishna Kumari Varma Memorial Award 2019 for 1st/2nd position holder blind students in Master's Degree.
  
7/27/2019
 विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी महाडिबीटी पोर्टलवरून विध्यार्थ्यानी भरलेल्या अर्जावरील कार्यवाही त्वरित पूर्ण करण्याबाबत.
  
4/10/2019
विविध विभागाच्या शिष्यवृत्ती योजनांची महाडीबीटी पोर्टल वरून ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
4/2/2019
1 - 30Next