Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (BANRF -2021) साठी पीएच. डी. च्या विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्याबाबत.
  
8/24/2022
AICTE Pragati, Saksham & Swanath Scholarship Scheme for the year 2022-23.
  
8/4/2022
 "अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना व दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना " सन २०२२-२३ करिता विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत.
  
8/3/2022
Centrally Sponsored Scheme of Post Matric Scholarship for ST Students for the year 2022-23.
  
8/1/2022
सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना " सन २०२२-२३ करिता विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत.
  
7/29/2022
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती "अर्ज स्वीकृतीच्या मुदतवाढीबाबत.
  
7/9/2022
महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
5/6/2022
सन २०२१-२२ साठी केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांच्या मुदतवाढीबाबत. 
  
1/13/2022
उच्च शिक्षण संचालनालया मार्फत   राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकार पुरस्कृत दिव्यांगजन वि.
  
11/23/2021
महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विध्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जाची तत्का.
  
11/23/2021
उच्च शिक्षण संचालनालया मार्फत  राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकार पुरस्कृत अल्पसंख्याक.
  
11/23/2021
महाविद्यालय तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
11/15/2021
विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरणेबाबत मुदत वाढ देनेबाबत.
  
11/11/2021
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेअंतर्गत सन 2021-22 करिता शिष्यवृत्ती निवडीसाठी अर्ज स्विकृतीच्या मुदत वाढीबाबत..
  
11/8/2021
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनासाठी महाडीबीटी पोर्स्तटलवरून online पद्धतीने  भरणेबाबत मुद.
  
10/28/2021
महाडीबीटी पोर्टलवरुन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जांची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरुन पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
10/25/2021
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांची NSP पोर्टलवरून सन २०२१-२२ साठी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
10/21/2021
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील "गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती " या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती निवडीसाठी सन २०२१-२२ करिता अर्ज मागविण्याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
  
10/19/2021
भारतीय स्वातंत्राच्या (७५) अमृतमहोत्सवी वर्षा निमित्त" खुली ऑनलाईन शिष्यवृत्ती परीक्षा (क्रमांक२ ) - १४ नोव्हेंबर, २०२१.
  
10/14/2021
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील "गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती " या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती निवडीसाठी सन २०२१-२२ करिता अर्ज मागविण्याबाबत.
  
10/9/2021
महाडीबीटी पोर्टलवरुन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जांची महावि
  
10/8/2021
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील "गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती " या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती निवडीसाठी सन २०२१-२२ करिता अर्ज मागविण्याबाबत.
  
9/22/2021
NSP पोर्टलवरील शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांना बँकेची माहिती अद्यावत करण्याबाबत.
  
9/16/2021
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन 2021-22 च्या अमंलबजावणीबाबत.
  
9/16/2021
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना भाग 2 या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
9/16/2021
महाडीबीटी पोर्टलवर महाविद्यालयांचे खाते क्रमांक अद्ययावत करणेबाबत.
  
9/16/2021
केंद्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मैट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन 2021-22 अंमलबजावणीबाबत.
  
9/7/2021
केंद्रशासन पुरस्कृत महाविद्यालय व विद्यापीठामधील विद्यार्थ्यांसाठी सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती ची सन 2021-22 अंमलबजावणीसाठी.
  
8/31/2021
महाडीबीटी पोर्टलवरुन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जांची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरुन पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
8/6/2021
महाराष्ट्र राज्यात अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचा आढावा (तात्काळ).
  
7/26/2021
1 - 30Next