Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
महाडीबीटी पोर्टलवरुन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जांची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरुन पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
10/25/2021
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांची NSP पोर्टलवरून सन २०२१-२२ साठी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
10/21/2021
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील "गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती " या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती निवडीसाठी सन २०२१-२२ करिता अर्ज मागविण्याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
  
10/19/2021
भारतीय स्वातंत्राच्या (७५) अमृतमहोत्सवी वर्षा निमित्त" खुली ऑनलाईन शिष्यवृत्ती परीक्षा (क्रमांक२ ) - १४ नोव्हेंबर, २०२१.
  
10/14/2021
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील "गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती " या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती निवडीसाठी सन २०२१-२२ करिता अर्ज मागविण्याबाबत.
  
10/9/2021
महाडीबीटी पोर्टलवरुन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जांची महावि
  
10/8/2021
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील "गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती " या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती निवडीसाठी सन २०२१-२२ करिता अर्ज मागविण्याबाबत.
  
9/22/2021
NSP पोर्टलवरील शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांना बँकेची माहिती अद्यावत करण्याबाबत.
  
9/16/2021
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन 2021-22 च्या अमंलबजावणीबाबत.
  
9/16/2021
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना भाग 2 या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
9/16/2021
महाडीबीटी पोर्टलवर महाविद्यालयांचे खाते क्रमांक अद्ययावत करणेबाबत.
  
9/16/2021
केंद्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मैट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन 2021-22 अंमलबजावणीबाबत.
  
9/7/2021
केंद्रशासन पुरस्कृत महाविद्यालय व विद्यापीठामधील विद्यार्थ्यांसाठी सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती ची सन 2021-22 अंमलबजावणीसाठी.
  
8/31/2021
महाडीबीटी पोर्टलवरुन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जांची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरुन पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
8/6/2021
महाराष्ट्र राज्यात अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचा आढावा (तात्काळ).
  
7/26/2021
केंद्रशासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांसाठी NSP पोर्टलवरून महाविद्यालयांची नोदणी व KYC करणेबाबत सन 2021-22 करीता.
  
7/26/2021
महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत."
  
7/19/2021
महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
7/5/2021
सन २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
6/10/2021
सन २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
5/7/2021
सन २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
4/20/2021
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
4/15/2021
सन २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
4/15/2021
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना व राज्य शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती-फ्रीशिप योजना (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१).
  
3/9/2021
महाडीबीटी पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीबाबत..
  
11/9/2020
महाडीबीटी पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीबाबत.
  
11/9/2020
Extension of Timeline for online applications for Scholarship.
  
11/5/2020
Award of Dr. APJ Abdul Kalam Scholarship for Ph.D Scholarship.
  
10/22/2020
Post Metric Scholarship, Gagan Bharai Shiksha Yojana and Merit Based Award for ST Student.
  
10/22/2020
सन 2019-20 करीता महाडीबीटी पोर्टलवरुन विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या शिष्यवृत्ती अर्जांची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरुन पडताळणी करणेसाठी अंतिम मुदतवाढ देणेबाबत.
  
10/8/2020
1 - 30Next