Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना.
  
4/25/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
3/31/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
3/24/2023
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालये /विद्यापीठ विभागातील (अव्यवसायिक) अभ्यासक्रमांच्या  विविध शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.
  
3/8/2023
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालये /विद्यापीठ विभागातील (अव्यावसायिक) अभ्यासक्रमांच्या  विविध शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३.
  
2/15/2023
उच्च शिक्षण संचालनालय , पुणे यांच्या अधिनस्त अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाचे यांच्या स्वीय प्रपंजी लेख्याच्या तपासणी अहवालाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
  
1/13/2023
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -23 करिता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अमंलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय /संस्था /विद्यापीठे यांनी त्यांचे विविध अभ्यासक्रमनिहाय विविध शुल्क याबाबतची माहिती आणि प्रोफाईल अद्ययावत करण्यासाठीच्या कार्यशाळेबाबत.
  
11/14/2022
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२-२३ करीता महाडीबीटी पोर्टलवर प्रोफाइल अद्ययावत करणेबाबत.
  
10/14/2022
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करण्याबाबत.
  
10/11/2022
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२-२३ करीता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
10/10/2022
महाडीबीटी  पोर्टलवरून  विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची  महाविद्यालय व  विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
6/22/2022
महाडीबीटी  पोर्टलवरून  विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची  महाविद्यालय व  विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत .
  
6/3/2022
महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.(शैक्षणिक वर्ष २०२१ -२०२२).
  
3/4/2022
विद्यापीठाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.
  
2/24/2022
महाडीबीटी  पोर्टलवरून  विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची  महाविद्यालय व  विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.
  
2/3/2022
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
1/29/2022
संपूर्ण शुल्क भरल्याशिवाय गुणपत्रिका मिळत नसल्याने शिष्यवृत्ती योजनेसाठी विध्यार्थ्यांना अर्ज करता येत नसलेबाबत.
  
1/29/2022
महाडीबीटी पोर्टल शुल्क मंजुरीबाबातची कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करणेबाबत.
  
1/28/2022
NSP Scholarship Pending Form 2021-22.
  
1/22/2022
विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजना २०२१-२२.
  
1/21/2022
Regarding Hakeem Abdul Hameed Scholarship Financial Year 2021-2022.
  
11/17/2021
विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजना २०२०-२१.
  
2/23/2021
PMS scholarship Verification Date Extension 12.2.2021.
  
2/11/2021
Dr. Babasaheb Ambedkar National Research Fellowship (BANRF) - 2019.
  
2/5/2021
National Fellowship for Persons With Disabilities (NFPwD) For The Year 2020-21.
  
2/3/2021
महाडीबीटी पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीबाबत.
  
11/9/2020
महाडीबीटी पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीबाबत.
  
11/9/2020
Extension of Timeline for online applications for Scholarship.
  
11/5/2020
Award of Dr. APJ Abdul Kalam Scholarship for Ph.D Scholarship.
  
10/22/2020
Post Metric Scholarship, Gagan Bharai Shiksha Yojana and Merit Based Award for ST Student.
  
10/22/2020
1 - 30Next