Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
महाडीबीटी पोर्टल सुरू होण्यापूर्वीच्या (सन २०१८ पूर्वी ) प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जाबाबतच्या प्रस्तावाबाबत .
  
4/10/2024
वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थयापर्यंत पोहोचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना
  
3/23/2024
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालये/विद्यापीठ विभागातील (अव्यावसायिक ) अभ्यासक्रमांच्या विध्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.
  
3/6/2024
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
2/29/2024
सन २०२३-२४ करिता केंद्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत तसेच सेंट्रल सेंक्टर स्कॉलरशिप योजनेतर्गत नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरद्वारे बायो मेट्रिक प्रमाणीकरण करणेबाबत.
  
2/23/2024
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
2/23/2024
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालये/विद्यापीठ विभागातील (अव्यावसायिक ) अभ्यासक्रमांच्या विध्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४
  
2/21/2024
सन २०२३-२४ करिता केंद्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत तसेच सेंट्रल सेंक्टर स्कॉलरशिप योजनेतर्गत नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर - चे द्वारे बायो मेट्रिक प्रमाणीकरण करणेबाबत.
  
2/5/2024
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२३-२४ करिता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अमंलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय /संस्था /विद्यापीठे यांनी त्यांचे विविध अभ्यासक्रमनिहाय विविध शुल्क याबाबतची माहिती आणि प्रोफाईल अद्ययावत करणेबाबत.
  
12/1/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
11/20/2023
दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना " सन २०२३-२४ करिता विद्यार्थ्यानी ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत
  
11/2/2023
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२३-२४ करीता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
10/16/2023
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२३-२४ करीता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय/संस्था यांनी त्यांचे विविध अभ्यासक्रमनिहाय विविध शुल्क यांबाबतची माहिती आणि प्रोफाईल अद्ययावत करणेबाबत.
  
10/13/2023
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची अडवणूक न करणेबाबत व शैक्षणिक शुल्क वसूल न करणेबाबत.
  
10/10/2023
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२३-२४ करीता महाडीबीटी पोर्टलवर प्रोफाइल अद्ययावत करणेबाबत
  
10/6/2023
केंद्र पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीचे वितरण नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर आणि विद्यार्थ्यांच्या/अर्जदारांच्या अर्जांचे पुनश्च प्रमाणीकरण/पडताळणी करण्याबाबत सन 2022-23 साठी.
  
9/27/2023
केंद्र पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीचे वितरण नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर आणि विद्यार्थ्यांच्या/अर्जदारांच्या अर्जांचे पुनश्च प्रमाणीकरण/पडताळणी करण्याबाबत सन 2022-23 साठी.
  
8/10/2023
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती " सन २०२३-२४ करिता अर्ज स्वीकृतीच्या मुदतवाढीबाबत.
  
8/4/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
6/28/2023
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती " सन २०२३-२४ करिता अर्ज स्वीकृतीबाबत.
  
6/14/2023
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना.
  
4/25/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
3/31/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.
  
3/24/2023
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालये /विद्यापीठ विभागातील (अव्यवसायिक) अभ्यासक्रमांच्या  विविध शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.
  
3/8/2023
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालये /विद्यापीठ विभागातील (अव्यावसायिक) अभ्यासक्रमांच्या  विविध शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३.
  
2/15/2023
उच्च शिक्षण संचालनालय , पुणे यांच्या अधिनस्त अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाचे यांच्या स्वीय प्रपंजी लेख्याच्या तपासणी अहवालाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
  
1/13/2023
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -23 करिता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अमंलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय /संस्था /विद्यापीठे यांनी त्यांचे विविध अभ्यासक्रमनिहाय विविध शुल्क याबाबतची माहिती आणि प्रोफाईल अद्ययावत करण्यासाठीच्या कार्यशाळेबाबत.
  
11/14/2022
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२-२३ करीता महाडीबीटी पोर्टलवर प्रोफाइल अद्ययावत करणेबाबत.
  
10/14/2022
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करण्याबाबत.
  
10/11/2022
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२-२३ करीता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
10/10/2022
1 - 30Next