Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Circular No. ३३२/२०२२ , तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या नियुक्तिबाबत.20221117194525_1711202211/17/2022
Extension of date for submission proposal for Teachers Approval appointed on CHB/Adhoc Basis Academic Year 2022-23.Scan0100_2010202210/20/2022
कॅस(CAS)अंतर्गत पदोन्नतीचा मानीव दिनांकाबाब.Circular 204_120720227/12/2022
Circular No 190/2022, विषय : तात्पुरत्या स्वरूपात (Adhoc) नियुक्त केलेल्या उमेदवारांच्या शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता (Continuation) मान्यतेबाबत.Circular No. 190_290620226/29/2022
Circular No 184/2022, Reg. बिगर नेट/सेट अध्यापकांच्या शिक्षक मान्यतेबाबत. Circular 184_270620226/27/2022
 Circular No 168/2022, Reg. the submission of teacher recognition proposals of the candidates appointed by the selection committee within the prescribed time.Scan0011_090620226/9/2022
Circular No 169/2022, Reg. receipt of promise letter from the employee in respect of overdue amount.Scan0012_090620226/9/2022
Regarding Minority Selection Committee.122_170520225/17/2022
कॅस (CAS) अंतर्गत निवड समितीने शिफारस केलेले प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेबाबत.93_040520225/4/2022
 Circular No 87/2022, Reg CHB Approval Academic Year 2021-22.Circular No 87.2022, Reg CHB Approval Academic Year 2021-22-converted_230420224/23/2022
संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापकांच्या कॅस अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणाबाबत.61_080320223/8/2022
Regarding Appointing of Head of the Department in Affiliated College/Recognized Institution (VC Order).20 VC Order_220120221/22/2022
विद्यार्थी-पालक, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी व शैक्षणिक संस्था यांच्या अडी-अडचणी सोडविण्यासंदर्भात.2814_1511202111/15/2021
महाराष्ट्र स्टेट फॅकल्टी डेव्हलपमेंट अकॅडेमी (MSFDA) यांनी प्रसिद्ध केलेली जाहिरातीबाबत ..2715_1011202111/10/2021
Regarding Extended dates to submitting the approval proposals.2704_3010202110/30/2021
वास्तुशाश्त्र या अभ्यासक्रमाच्या शिक्षक मान्यता देण्यासाठी व्यावसायिक अनुभव ग्राह्य धरणेबाबत...288_1410202110/14/2021
About Extended dates to submitting the approval proposals of Continuation , Adhoc and C.H.B. Teachers.2206_14.010.202110/14/2021
Extended dates to submitting the approval proposals of Continuation , Adhoc and C.H.B. Teachers.Adobe Scan 30 Sep 20219/30/2021
Faculty of Norms for B.Sc. (Fashion Design)Choised Based Credit-System Syllabus.268_22.09.20219/22/2021
विद्यापीठाशी संलग्न व स्वायत्त महाविद्यालये/मान्यता प्राप्त परिसंस्थांमधील अध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेकडून सेवा विषयक तक्ररींसंदर्भात .271_21.09.20219/21/2021
अध्यापकांच्या कॅस अंतर्गत स्थाननिश्चितीसाठी निवड समितीबाबत (Online).225_02.09.20219/2/2021
Faculty Norms for B.Sc Hospitality Studies (BScHS)Course1241_20.07.20217/20/2021
शैक्षिणक वर्ष २०२१-२२ करिता निवड समितीने शिफारस करून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे व तासिका तत्वावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करण्याबाबत..1132_07.07.20217/7/2021
शैक्षिणक वर्ष २०२१-२२ करीता(Continuation) मान्यतेबाबत.1020_23.06.20216/23/2021
Faculty Norms for B.Sc Hospitality Studies (BScHS)Course.158_10.06.20216/10/2021
API पडताळणी व शुल्क आकारण्याबाबत (परिपत्रक क्र. १५३/२०२१, सीसीओ/८९८).153_02.06.20216/2/2021
बी. एस्सी (ॲनिमेशन) या अभ्यासक्रमाच्या शिक्षक मान्यतेबाबत (परिपत्रक क्र. ५०/२०२१).50_25.02.20212/25/2021
कॅस CAS)अंतर्गत प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक पदाच्या मान्यतेबाबत.229_11.02.20212/11/2021
विनाअनुदानित महाविद्यालये व परिसंस्थांच्या अडचणींबाबत..119_23.0120211/23/2021
प्राध्यापक पदाच्या मान्यतेबाबत..94_22.0120211/22/2021
1 - 30Next