Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
वास्तुशाश्त्र या अभ्यासक्रमाच्या शिक्षक मान्यता देण्यासाठी व्यावसायिक अनुभव ग्राह्य धरणेबाबत...288_1410202110/14/2021
About Extended dates to submitting the approval proposals of Continuation , Adhoc and C.H.B. Teachers.2206_14.010.202110/14/2021
Extended dates to submitting the approval proposals of Continuation , Adhoc and C.H.B. Teachers.Adobe Scan 30 Sep 20219/30/2021
Faculty of Norms for B.Sc. (Fashion Design)Choised Based Credit-System Syllabus.268_22.09.20219/22/2021
विद्यापीठाशी संलग्न व स्वायत्त महाविद्यालये/मान्यता प्राप्त परिसंस्थांमधील अध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेकडून सेवा विषयक तक्ररींसंदर्भात .271_21.09.20219/21/2021
अध्यापकांच्या कॅस अंतर्गत स्थाननिश्चितीसाठी निवड समितीबाबत (Online).225_02.09.20219/2/2021
Faculty Norms for B.Sc Hospitality Studies (BScHS)Course1241_20.07.20217/20/2021
शैक्षिणक वर्ष २०२१-२२ करिता निवड समितीने शिफारस करून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे व तासिका तत्वावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करण्याबाबत..1132_07.07.20217/7/2021
शैक्षिणक वर्ष २०२१-२२ करीता(Continuation) मान्यतेबाबत.1020_23.06.20216/23/2021
Faculty Norms for B.Sc Hospitality Studies (BScHS)Course.158_10.06.20216/10/2021
API पडताळणी व शुल्क आकारण्याबाबत (परिपत्रक क्र. १५३/२०२१, सीसीओ/८९८).153_02.06.20216/2/2021
बी. एस्सी (ॲनिमेशन) या अभ्यासक्रमाच्या शिक्षक मान्यतेबाबत (परिपत्रक क्र. ५०/२०२१).50_25.02.20212/25/2021
कॅस CAS)अंतर्गत प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक पदाच्या मान्यतेबाबत.229_11.02.20212/11/2021
विनाअनुदानित महाविद्यालये व परिसंस्थांच्या अडचणींबाबत..119_23.0120211/23/2021
प्राध्यापक पदाच्या मान्यतेबाबत..94_22.0120211/22/2021
अध्यापकांची सेवांतर्गत प्रगती योजना (CAS) च्या अंमलबजावणीबाबत.86_21.0120211/21/2021
सेवाअंतर्गत प्रगती योजनेनुसार (CAS) प्राध्यापक पदाच्या शिबिराचे वेळापत्रक.3348_28.12202012/28/2020
CAS Interviews..3603_22.12202012/22/2020
प्राध्यापक पदाच्या कॅस(CAS)मुलाखतीबाबत..3598_21.12202012/21/2020
कॅस अंतर्गत प्राध्यापक पदांच्या मुलाखतीबाबत.3591_18.12202012/18/2020
वेतन स्थाननिश्चिती कॅस शिबीराबाबत.3590_18.12202012/18/2020
Regarding Professor CAS.3650_15.12202012/15/2020
विनाअनुदानित महाविद्यालये व परीसंस्थांच्या अडचणीबाबत..img001_12.12202012/12/2020
प्राध्यापकांच्या CAS शिबिराबाबत...IMG_123_0002_12.12202012/12/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षाकरिता ॲडहॉक बेसिस शिक्षक मान्यतेच्या मुदतवाढीबाबत...3149_20.10202010/20/2020
कॅस (CAS)अंतर्गत प्राध्यापकांच्या मुलाखतीबाबत .1984_21.0920209/21/2020
 कॅस (CAS)अंतर्गत प्राध्यापक पदांच्या मुलाखतीबाबत.1934_17.0920209/17/2020
Webinar on "Online Education".1471_11.0820208/11/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षाकरिता ॲडहॉक बेसिस शिक्षक मान्यतेबाबत(मुदतवाढ)...1430_24.0720207/24/2020
तासिका तत्त्वावरील नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करणेबाबत.1422_13.0720207/13/2020
1 - 30Next