Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
वाडःमयचौर्य संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या तरतुदीच्या अंमलबजावणीबाबत.वाडःमयचौर्य संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या तरतुदीच्या अंमलबजावणीबाबत_17.102018New10/17/2018
UGC (promotion of Academic Integrity and Prevention of plagiarism in Higher Edu. Institutions) Regulations 2018.UGC (promotion of Academic Integrity and Prevention of plagiarism in Higher Edu. Institutions) Regulations 2018_28.0920189/28/2018
एम .फिल./पीएच .डी .अधिछात्रवृत्तीबाबत...एम .फिल.पीएच .डी .अधिछात्रवृत्तीबाबत_10.0720187/10/2018
Final Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18.( II nd Round)2-5-18.Final Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18.( II nd Round)2-5-18_02.0520185/2/2018
Final Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18.( II nd Round) 2-5-18.Final Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18.( II nd Round)2-5-18_02.0520185/2/2018
Final Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18.( II nd Round).Final Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18.( II nd Round) 28-4-18_28.0420184/28/2018
Final Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18.( II nd Round).Final Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18.( II nd Round) 28-4-18_28.0420184/28/2018
Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18.( II nd Round).Final Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18.( II nd Round) 23-4-18_230420184/23/2018
Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18.( II nd Round).Final Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18.( II nd Round) 23-4-18_230420184/23/2018
M.Phil./Ph. D. Admission Process 2017-18 Choice of Research Centre for Personal Interview for IInd Round Up to 2nd May 2018.Choice of Research Centre for Personal Interview for IInd Round M.Phil. and Ph.D. 2017-18_230420184/23/2018
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या फेरीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडेरिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करणेबाबत.... (M.Phil./Ph. D. Admission 2017-2018).एम.फिल.पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या फेरीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी (M.Phil.Ph. D. Admission 2017-2018)_01.0320183/1/2018
Circular regarding Extension for Personal Interview for M.Phil.-Ph.D. Admission 2017-18.Circular regarding Extension for Personal Interview for M.Phil.-Ph.D. Admission 2017-18_29.12201712/29/2017
Revised Vacant Seats for Ph. D. Admission 2017-18.Final Upload Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18. - 28-12-17_28.12201712/28/2017
Revised Vacant Seats for Ph. D. Admission 2017-18.Final Upload Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18_231217_23.12201712/23/2017
Revised Vacant Seats for M. Phil. Admission 2017-18.Final Upload Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18_23122017_23.12201712/23/2017
Revised Vacant Seats for M. Phil. / Ph. D. Admission 2017-18.Final Upload Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18_19.12201712/19/2017
Instructions to Research Center for Personal Interview M.Phil.- Ph.D. 2017-18.Instructions to Research Center for Personal Interview M.Phil.-Ph.D. 2017-18_1512201712/15/2017
Revised Vacant Seats for Ph. D. Admission 2017-18.Final Upload Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18_08.12201712/8/2017
Revised Vacant Seats for M. Phil. Admission 2017-18.Final Upload Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18_06.12201712/6/2017
एम.फिल. पीएच. डी. अभयसक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकांकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती पुनःश्च अद्ययावत करण्याबाबत.एम_फिल_पीएच_डी_611201711/23/2017
एम.फिल./पीएच. डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकांकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठीच्या मुदतवाढीबाबत (M.Phil./Ph.D. Admission 2017-2018)एम.फिल. पीएच. डी. अभयसक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकांक_24_8_20178/24/2017
Revised Date of M. Phil and Ph. D. Online Entrance Examination & Online ApplicationsRegarding Revised Date of Online Entrance Examination and Online Applications_21-8-178/21/2017
Notification for Ph. D. Entrance Examination 2017-18Notification for Ph. D. Entrance Examination 2017-18_24-7-177/24/2017
Notification for M. Phil. Entrance Examination 2017-18Notification for M. Phil. Entrance Examination 2017-18_24-7-177/24/2017
Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil,Ph.D. Degrees Regulations-2016Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil,Ph.D. Degrees Regulations-2016_24_07_20177/24/2017
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठीच्या मुदतवाढीबाबतएमफिलपीएचडी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त _28_06_20176/28/2017
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठीच्या मुदतवाढीबाबत   (M.Phil./Ph.D. Admission 2017-2018)Vacant Position for M.Phil and Ph.D. 2017-18_11-5-175/11/2017
 एम.फिल./पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती मुदतवाढीसंदर्भात MM.Phil.and Ph.D. Stipend extend date_4-5-175/4/2017
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठीच्या मुदतवाढीबाबतएम.फिल.पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी _11_03_20173/11/2017
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी सादर करण्यात येणारे प्रबधिका / प्रबंध (Dissertation/Thesis) दोन्ही बाजूने छपाई करण्याबाबत..एम.फिल.पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी सादर करण्यात येणारे प्रबधिका प्रबंध दोन्ही बाजूने छपाई करण्याबाबत_10_03_20173/10/2017
1 - 30Next