Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Last Date for application to various Programmes in University Department is extended upto 20/05/2024.OEE Application Date Extension_100520245/10/2024
Circular - विद्यापीठ परिसरातील शैक्षणिक विभागातील पीएच.डी. विद्यार्थ्यांच्या फीबाबत.Circular 93_2024_090520245/9/2024
तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क माफ करणेबाबत.Scan1_230420244/23/2024
विद्यापीठ शैक्षणिक विभाग आणि संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाकरीता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी ) वर्गास आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत.SEBC_230420244/23/2024
विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाकरीता सामाजीक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गास आरक्षणाच्या तरतूदीनुसार जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत.Scan10002_100420244/10/2024
पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांना येणा-या समस्यांबाबत त्यांच्या बैठकीचे आयोजन करून अहवाल सादर करणेबाबत.54_2024_010420244/1/2024
संशोधन मार्गदशकांकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत.45_2024_060320243/6/2024
विद्यार्थी व सामान्य जनतेसाठी अनिवार्यपणे स्वयंप्रकटीकरणाबाबत PGS 604_220220242/22/2024
पीएच.डी. प्रबंध मूल्यमापन व मौखिक परीक्षांचे देयके ऑनलाईन स्वीकारणेबाबत.Circular 34_2024_210220242/21/2024
Dr. A. P. J. Abdul Kalam Young Research Fellowship 2023-24.Dr.A.P.J Abdul Kalam Young Research Fellowship_010220242/1/2024
संशोधन मार्गदशकांकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत.PGS 318_240120241/24/2024
Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degrees.07_2024_100120241/10/2024
Regarding Plagiarism Report (Turnitin & DrillBit-Extreme Plagiarism Detection Software).300_2023_0512202312/5/2023
महाविद्यालयाकडे शिल्लक राहणाऱ्या अनामत रकमेचा विनियोग करण्याबाबत.Circular No. 267_0211202311/2/2023
संशोधक विद्यार्थ्यांच्या अडी-अडचणी संशोधन केंद्र स्तरावर सोडविणेबाबत.264_2023_0111202311/1/2023
संशोधन केंद्रामधील केंद्रप्रमुख/समन्वयक/प्राधिकृत कर्मचारी यांची माहिती विद्यापीठास कळविणेबाबत.263_2023_0111202311/1/2023
तृतीयपंथीय विद्यार्थ्याना भेदभाव न करता महाविद्यालय/परिसंस्था मध्ये प्रवेश देणेबाबत.Circular No. 262_3110202310/31/2023
पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यास मुदतवाढीबाबत.. (Ph.D. Admission Process 2023-24).PGS_4166_1010202310/10/2023
पीएच.डी. घोषित झालेल्या संशोधकांचे प्रबंध शोधगंगा या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.PGS 4123_0910202310/9/2023
Manohar Parrikar Yuva Scientist Award 2023.Manohar Parrikar Yua Scientist Award_0510202310/5/2023
पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यास मुदतवाढीबाबत.. (Ph.D. Admission Process 2023-24)PGS _ 4030_300920239/30/2023
Local Holidays 2023 for University Departments, Affiliated Colleges and Institutes.207_2023_210920239/21/2023
पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यास मुदतवाढीबाबत.PGS_3910_210920239/21/2023
पीएच.डी. घोषित झालेल्या संशोधकांचे प्रबंध शोधगंगा या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.PGS 3788_110920239/11/2023
पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (Ph.D. Admission Process 2023-24).Circular 196_2023_050920239/5/2023
Regarding Admission Cancellation and refund of fees for the A.Y.2023-24.Circular No.152-2023_310720237/31/2023
भारतरत्न जे.आर.डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजनेच्या अर्जास मुदतवाढ देणेबाबत.PGS-3018_060720237/6/2023
भारतरत्न जे.आर.डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजनेच्या अर्जास मान्यता देणेबाबत.PGS-2800_210620236/21/2023
विद्यापीठ विभागातील संशोधन केंद्रात बाह्य मार्गदर्शकाना संशोधन मार्गदर्शक म्हणून सहयोगी होण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे.Circular 80-2022_050620236/5/2023
Notification of Second Round of Interviews for admission to Ph. D. in Bioinformatics/Biotechnology at Bioinformatics Centre, SPPU.Notification-Interviews-Admission-Ph.D.-Bioinformatics and Biotechnology-Bioin-2023186-03.05.20235/3/2023
1 - 30Next